HUAWEI

การออกแบบสำนักงาน
ลูกค้า : HUAWEI
สถานที่ : หลายแห่ง CN
พื้นที่ : 2 – 12,000 ตรม.

DESCRIPTION :
เป้าหมายหลักของพื้นที่ทำงานใหม่คือการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่และดึงดูดผู้มีความสามารถมากขึ้น สะสมความคิดสร้างสรรค์ภายในพื้นที่เดียว ยังเป็นการส่งเสริมการสร้างแบรนด์และวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย ความตั้งใจในการออกแบบคือการสร้างความรู้สึกแบบชนบทแต่ยังคงความทันสมัยและซับซ้อน เนื่องจากธุรกิจของลูกค้าเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การออกแบบจึงมีลักษณะแห่งอนาคต

go top